اعضاي كميته اجرايي:

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

مسئوليت

دکتر علی عجمی

استاد

رییس همایش

دکتر رقیه صادقی نیری

دانشیار

دبیر کمیته اجرایی

دکتر سید احمد حسینی

استادیار

عضو کمیته اجرایی

 

 

اعضاي كميته علمي:

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

مسئوليت

دکتر سید محسن سیدی

استادیار

دبیر کمیته علمی

دکتر سید احمد رضا خضری

  استاد

عضو کمیته علمی

دکتر معروف علی احمدوند

استادیار

عضو کمیته علمی

دکتر سید جمال موسوی

دانشیار

عضو کمیته علمی

دکتر عبدالرحیم قنوات

دانشیار

عضو کمیته علمی

دکتر عباس قدیمی

دانشیار

عضو کمیته علمی

دکتر منصور ایمان پور

دانشیار

عضو کمیته علمی

دکتر مقصودعلی صادقی

دانشیار

عضو کمیته علمی

دکتر سعید گراوند

دانشیار

عضو کمیته علمی

دکتر صمد عبداللهی عابد

دانشیار

عضو کمیته علمی

دکتر حجت سلیمی ترکمانی

استادیار

عضو کمیته علمی

دکتر غلامحسین احمدی آهنگر

استادیار

عضو کمیته علمی

 

 

 

 

 

 معرفی دبیر علمی و اجرایی سمینار :

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

مسئوليت

دکتر رقیه صادقی نیری

دانشیار گروه قرآن و حدیث

دبیر کمیته اجرایی

دکتر سید محسن سیدی

استادیار گروه تاریخ و مدیر گروه

دبیر کمیته علمی


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان