محورهای سمینار:

رویکردهای کلامی به قرائت های افراطی از دین

1-مبانی کلامی قرائت های افراطی از دین

2-قرائت های افراطی از توحید و شرک

3- قرائت های افراطی از ایمان و کفر

4- قرائت های افراطی از توسل و بدعت

رویکرد فلسفی به قرائت های افراطی از دین

1-مبانی عقلی و نظری قرائت های مختلف از دین

2-آسیب شناسی فلسفی قرائت های افراطی از دین

3-مواجهه فیلسوفان با قرائت های افراطی از دین

4-جایگاه قرائت های افراطی از دین در تاریخ فلسفه

5-ظاهر گرایی و قرائت های افراطی از دین

رویکرد تاریخی به قرائت های افراطی از دین

1-سیر تاریخی قرائت های افراطی از دین در غرب و شرق اسلامی

2-عوامل و زمینه های پیدایش قرائت های افراطی از دین

3-جریان شناسی فرقه ای افراطی در اسلام

4-آسیب شناسی تاریخی قرائت های افراطی از دین در تمدن اسلامی

5-میراث مکتوب مسلمانان و نقش آن در قرائت های افراطی از دین

رویکرد قرآنی- حدیثی به قرائت های افراطی از دین

1-افراطی گری دینی از منظر قرآن و روایات

2-برداشت های افراطی از آیات قرآن کریم

3-برداشت های افراطی از روایات معصومین

4- قرائت های افراطی از دین و مساله بدعت

5-تبیین و تحلیل قرائت های اعتدالی از دین

رویکرد ادیانی- عرفانی به قرائت های افراطی از دین

1-خاستگاه افراط گرایی دینی در ادیان

2-قرائت های غیر افراطی از ادیان

3-امکان قرائت یکسان از دین

4-نقش عرفان در فروکاستن قرائت های افراطی از دین

5-حجیت و اعتبار معرفت شناختی قرائت های افراطی از دین

رویکرد فقهی حقوقی به قرائت های افراطی از دین

1-آزادی بیان و مذهب، ارتداد و قرائت های افراطی از دین

2-پیامدهای فقهی و حقوقی قرائت های افراطی از دین

3-راهکارهای فقهی-حقوقی مبارزه با جریان های افراطی

4-بررسی ربشه های فقهی شکل گیری قرائت های افراطی از دین

5-رابطه قرائت های افراطی از دین با اختلال در نظم و امنیت عمومی


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان